ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ

Smartstreets-Cyclepark™

ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ମାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ-ସାଇକେଲପାର୍କ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସାଇକେଲ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧା ଯାହା ମିନିଟ୍ ଦୃଶ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତିକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ | ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାଇକ୍ ଚୋରୀକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିରୁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରି ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲରେ ନିର୍ମିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡିକ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ RAL ରଙ୍ଗ ସହିତ ମେଳ ହୋଇ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହୋଇପାରେ | ଏହା ଚକ୍ର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ | ଯେକ any ଣସି ଆକାର କିମ୍ବା ସ୍ତମ୍ଭର ଶ style ଳୀକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁନ f ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରିବ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Smartstreets-Cyclepark™, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : SMARTSTREETS LTD, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Cities, Councils and Municipalities.

Smartstreets-Cyclepark™ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ

ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନର୍ |

ଦୁନିଆର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର ଏବଂ ସ୍ଥପତି |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ | ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କୁ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦିତ, ଯେଉଁମାନେ ମୂଳ ଏବଂ ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍, ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି | ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ | ଆଜି ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଚେକଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ daily ନିକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ |