ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଜ Organic ବ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି

pattern of tree

ଜ Organic ବ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଜନର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାହା କୋନିଫର୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅପାରଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ; ତାହା ହେଉଛି, ଟ୍ରଙ୍କର ଉପର ଅର୍ଦ୍ଧର ପତଳା ଅଂଶ ଏବଂ ମୂଳର ଅନିୟମିତ ଆକୃତିର ଅଂଶ | ମୁଁ ଜ organic ବିକ ବାର୍ଷିକ ରିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲି | ବିଭାଜନର ଓଭରଲିପ୍ ହୋଇଥିବା ଜ organic ବ s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଅଜ ic ବିକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କଲା | ପଦାର୍ଥର ଏହି ଚକ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସହିତ, ଜ organic ବ ସ୍ଥାନିକ-ଦିଗ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଯାଏ | ଅଧିକନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : pattern of tree, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Hiroyuki Morita, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : studio Rope.

pattern of tree ଜ Organic ବ ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |