ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
କଳା ସ୍ଥାପନ

S.Joao Structure

କଳା ସ୍ଥାପନ ଡିଜାଇନ୍ ଏକ ସାଧାରଣ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ - ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ 'S' ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଯୋଉ ' ୟୁରୋପର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ, ପୋର୍ଟୋ ଲୋକମାନେ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ “ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ” କୁ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ରସୁଣ ଫୁଲ କିମ୍ବା କୋମଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହାତୁଡ଼ିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଡ଼୍ରମ୍ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି | ରାତିସାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆତସବାଜି ସହିତ ରିବନ୍ ଏବଂ ପତାକା ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ | ଜୋଓ structure ାଞ୍ଚା 'ବେଲୁନ୍ ପରି ଫର୍ମଗୁଡିକ hang ୁଲୁଥିବା ଏହି ପରିବେଶକୁ ପୁନ inter ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯାହା ଏକ ପ୍ରତିଫଳିତ, ଚକଚକିଆ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : S.Joao Structure, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : FAHR 021.3, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Instituto de Design de Guimarães.

S.Joao Structure କଳା ସ୍ଥାପନ

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |