ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ

Up

ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ ଅପ୍, ବାଥରୁମ୍ ସଂଗ୍ରହ ଇମାନୁଏଲ୍ ପାଙ୍ଗ୍ରାଜି ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଏକ ସରଳ ଧାରଣା କିପରି ନୂତନତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ତାହା ଦର୍ଶାଏ | ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଧାରଣା ହେଉଛି ସାନିଟାରୀର ବସିବା ବିମାନକୁ ଟିକିଏ ଟାଣିବାରେ ଆରାମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା | ଏହି ଧାରଣା ମୁଖ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଥିମ୍ ରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ସଂଗ୍ରହର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନରେ ଉପସ୍ଥିତ | ମୂଖ୍ୟ ଥିମ୍ ଏବଂ କଠୋର ଜ୍ୟାମିତିକ ସମ୍ପର୍କଗୁଡିକ ଇଉରୋପୀୟ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ସଂଗ୍ରହକୁ ଏକ ସମସାମୟିକ ଶ style ଳୀ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Up, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Emanuele Pangrazi, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Huida Sanitary Ware Co. Ltd..

Up ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ

ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |