ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସଫଳତା

The Graphic Design in Media Conception

ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସଫଳତା ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ; ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଡିଜାଇନ୍ structure ାଞ୍ଚା ଉପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏକ ଭୂମିକା ଭାବରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ର ଅର୍ଥ, କ techni ଶଳ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବଜାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ | ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଳ୍ପନାକାରୀ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଧାରଣ କରେ, ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ ର ନୀତି ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : The Graphic Design in Media Conception, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Shadi Al Hroub, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Author | Shadi Al Hroub.

The Graphic Design in Media Conception ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସଫଳତା

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |