ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଖୋଲା ଟେବୁଲୱେୟାର ସିଷ୍ଟମ

Osoro

ଖୋଲା ଟେବୁଲୱେୟାର ସିଷ୍ଟମ OSORO ର ଅଭିନବ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରେଡ୍ ଭିଟ୍ରିଫାଇଡ୍ ଚାମଚ ଏବଂ ଏହାର ସାଧାରଣ ହାତୀ ରଙ୍ଗର ଚମକିଥିବା ଚର୍ମକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ଚୁଲି କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ସହିତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା | ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସହିତ ସରଳ, ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଆକୃତିକୁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ନମନୀୟ ଭାବରେ ମିଳିତ ହୋଇ ବହୁ ରଙ୍ଗର ସିଲିକନ୍ ଓ-ସିଲର୍ କିମ୍ବା ଓ-କନେକ୍ଟର୍ ସହିତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଦ୍ food ାରା ଖାଦ୍ୟ ଏଥିରେ ଭଲ ସିଲ୍ ହୋଇ ରହିବ | ଆମର ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରି OSORO ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Osoro, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Narumi Corporation, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Narumi Corporation, Osoro.

Osoro ଖୋଲା ଟେବୁଲୱେୟାର ସିଷ୍ଟମ

ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |