ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର

NISSAN Calendar 2013

କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିସାନ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ “ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ସାହ” ଥିମ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ କରେ | 2013 ର ସଂସ୍କରଣ ଏକ ନୃତ୍ୟ-ଚିତ୍ରକାର କଳାକାର “SAORI KANDA” ସହିତ ସହଯୋଗର ଫଳାଫଳ ଭାବରେ ଆଖି ଖୋଲିବା ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିଛବିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ଚିତ୍ରକର କଳାକାର SAORI KANDA ର କାର୍ଯ୍ୟ | ସେ ନିସାନ ଗାଡି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରେରଣାକୁ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ ଯାହା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ପରଦା ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଅଙ୍କାଯାଇଥିଲା |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : NISSAN Calendar 2013, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : E-graphics communications, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : NISSAN MOTOR CO.,LTD.

NISSAN Calendar 2013 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର

ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |