ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ

PetitAna

ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ ପେଟିନା - ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ପାଇଁ ହସ୍ତତନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ (ପୋଷାକ, ଆସେସୋରିଜ୍, ଆସବାବପତ୍ର, ନର୍ସରୀ ପାଇଁ ଆସେସୋରିଜ୍, ଖେଳନା) | ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ ଡିଜାଇନର୍ ନାମ ଆନାସ୍ତାସିଆ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶବ୍ଦ "ପେଟିଟ୍" ର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ଅର୍ଥ ଶିଶୁ, ଶିଶୁ, ଶିଶୁ | ହସ୍ତ-ଅକ୍ଷର ନାମ ଏହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ | ରଙ୍ଗ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ସାମଗ୍ରୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନର୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : PetitAna, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Anastasia Smyslova, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : AnaStasia art&design.

PetitAna ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ |

ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ |

ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ବଡ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ପ୍ରତିଦିନ, ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିନବ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ | ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍, ଫ୍ୟାଶନ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କ strategy ଶଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ଡିଜାଇନ୍ ଦଳଗୁଡିକରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାର କର | ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ |