ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଅନୁକୂଳ ଅଳଙ୍କାରର ଧାରଣା

Jewel Box

ଅନୁକୂଳ ଅଳଙ୍କାରର ଧାରଣା ଜୁଏଲ୍ ବକ୍ସ ହେଉଛି “ଲେଗୋ” ପରି ଖେଳନା ଇଟା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆଡାପ୍ଟେବଲ୍ ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ଧାରଣା | ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଳଙ୍କାର କରିପାରିବେ, ପୂର୍ବବତ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର କରିପାରିବେ! ଜୁଏଲ୍ ବକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୋଷାକରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର ସହିତ ଅଳଙ୍କାରରେ କିମ୍ବା କ୍ୟାଟୱାଲ୍ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ | ଏକ ଖୋଲା ଧାରଣା ଭାବରେ, ଜୁଏଲ୍ ବକ୍ସର ବିକାଶ କଦାପି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ: ଆମେ ନୂତନ ଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖିବା | ଜୁଏଲ୍ ବକ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ season ତୁରେ ପୋଷାକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ରଙ୍ଗ ଏବଂ s ାଞ୍ଚା ସହିତ କଭର ପ୍ଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Jewel Box, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Anne Dumont, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Anne Dumont.

Jewel Box ଅନୁକୂଳ ଅଳଙ୍କାରର ଧାରଣା

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |