ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ମଦ ଲେବଲ୍

5 Elemente

ମଦ ଲେବଲ୍ “5 ଏଲିମେଣ୍ଟ” ର ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଫଳାଫଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ freedom ାଧୀନତା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ | ଏହି ଡିଜାଇନ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରୋମାନ୍ ଚରିତ୍ର “V”, ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ - ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ମଦ ଏକ ନିଆରା ମିଶ୍ରଣରେ ଜଡିତ | ଲେବଲ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ paper ତନ୍ତ୍ର କାଗଜ ତଥା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକର ରଣନ .ତିକ ସ୍ଥାନିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୋତଲ ନେଇ ଏହାକୁ ହାତରେ ସ୍ପିନ କରିବା, ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗଭୀର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : 5 Elemente, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Valerii Sumilov, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Etiketka design agency.

5 Elemente ମଦ ଲେବଲ୍

ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |