ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଅଫିସ୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର୍

Container offices

ଅଫିସ୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର୍ 4000 ବର୍ଗ ମିଟରର ଏକ ବଡ ହଲରେ, ବେଲଜିୟମ ଡିଜାଇନର୍ ପା Five ୍ଚ ଏମ୍ ଦୁଇଟି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ରୁଟା ଏବଂ ଫୋରମେଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଅଫିସ୍ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 13 ସେକେଣ୍ଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସିପିଂ କଣ୍ଟେନର ରଖିଲେ | ଧାରଣାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଦର୍ଶକ / ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଦ୍ so ାରା ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକମାନେ ବିଶାଳ ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ | ତିନୋଟି କଣ୍ଟେନର୍ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାହାରି ଯଥା ସମ୍ଭବ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଭୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଲୋଡିଂ ଡକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବସ୍ଥିତ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Container offices, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Five Am, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Five AM.

Container offices ଅଫିସ୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର୍

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |