ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
Qr କୋଡ୍ ଷ୍ଟିକର୍

Marketplace on the Move

Qr କୋଡ୍ ଷ୍ଟିକର୍ ତୁମ କାରକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି କରିବାର ନୂଆ ଉପାୟ! କେବଳ www। !! କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟୋର, କଫି ଦୋକାନ, କୋଠା, ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ କାର ପାର୍କିଂରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ ବିବରଣୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ | ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଡାକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କର | ସମସ୍ତେ ହଠାତ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି !!!

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Marketplace on the Move, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Krungsri Auto, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Krungsri Auto.

Marketplace on the Move Qr କୋଡ୍ ଷ୍ଟିକର୍

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |