ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ହାର ଏବଂ ବ୍ରୋଚ୍

I Am Hydrogen

ହାର ଏବଂ ବ୍ରୋଚ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମାକ୍ରୋକସ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋକସ୍ମର ନିଓପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ସମାନ s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ପୁନ oduc ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି | ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପାତ ଏବଂ ଫାଇବୋନାକ୍ସି କ୍ରମକୁ ସୂଚାଇ, ହାରରେ ଏକ ଗାଣିତିକ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଫିଲୋଟାକ୍ସିସ୍ s ାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଡେଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦେଖାଯାଏ | ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଟୋରସ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ, ସ୍ପେସ୍ ଟାଇମ୍ କପଡ଼ାରେ ଆବଦ୍ଧ | "ମୁଁ ଆମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍" ଏକକାଳୀନ "ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍" ର ଏକ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ମଡେଲ୍ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ |

ରିଙ୍ଗ

The Empress

ରିଙ୍ଗ କଳ୍ପନା ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଥର - ପାଇରୋପ୍ - ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମହାନତା ଏବଂ ସମାରୋହ ଆଣିଥାଏ | ତାହା ହେଉଛି ପଥରର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ iqu ତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ | ପଥର ପାଇଁ ଏକ ନିଆରା ଫ୍ରେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆକାଶକୁ ନେଇଯିବ | ପଥରଟି ଧରିଥିବା ଧାତୁଠାରୁ ଟାଣି ହୋଇଗଲା | ଏହି ସୂତ୍ର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଆବେଗ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶକ୍ତି | ଅଳଙ୍କାରର ଆଧୁନିକ ଧାରଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଧାରଣା ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା |

ବ୍ରୋଚ୍

The Sunshine

ବ୍ରୋଚ୍ ଏହି ଅଳଙ୍କାରର ବ is ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଜଟିଳ ଆକୃତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ (ବାୟୁ) ଫ୍ରେମରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି | ଅଳଙ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଆସେମ୍ବଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲୁଚାଇ ରଖୁଥିବା ପଥର ଖୋଲିଥାଏ | ଏହି ପଥରଟି ନିଜେ ଦୁଇଟି, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଫିକ୍ଚର୍ ଏବଂ ହୀରା ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ପତଳା ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରାଯାଇଛି | ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ସହାୟକ structure ାଞ୍ଚା ବ୍ରୋଚ୍ ର ଆଧାର | ଏହା ଧରିଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର | ବିସ୍ତୃତ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପଥର ପରେ ପୁରା ରଚନା ସମ୍ଭବ ହେଲା |

ରିଙ୍ଗ

Pollen

ରିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟାଖ୍ୟା | ପ୍ରକୃତି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବାହାନା ହୋଇଯାଏ, ଟେକ୍ସଚର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଛାଇ ସହିତ ଖେଳିବା | ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଆକୃତି ସହିତ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଗାଇବା କାରଣ ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ କରିବ | ଅଳଙ୍କାରର ଗଠନ ଏବଂ ବିଶେଷତା ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ | ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ପଦାର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ style ଳୀ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ | ଫଳାଫଳ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଉଭୟ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସମୟହୀନ ଏକ ଖଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ |