ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଚର୍ଚ୍ଚ

Mary Help of Christian Church

ଚର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ସାମୁଇ ଦ୍ୱୀପ, ସୁରଥାନିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି | ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହ୍ୟ ମେରି ହେଲପ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା ହାତ, ଆଙ୍ଗଲ୍ ଡେଣା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରଶ୍ମିର ମିଳିତ ରୂପରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା | ମାତୃ ଗର୍ଭ ପରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥାନ, ସୁରକ୍ଷା | ଲମ୍ବା ଏବଂ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ ହାଲୁକା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ହାଲୁକା ଓଜନ ଇନସୁଲେସନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ ଏକ ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜାରି ରଖିଥାଏ ତଥାପି ଭିତରର ଆରାମକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ | ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସାଙ୍କେତିକ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାରକୁ ନମ୍ରତାର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ କମ୍ କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Mary Help of Christian Church, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : ่Juti Klipbua, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : JUTI architects.,co.ltd.

Mary Help of Christian Church ଚର୍ଚ୍ଚ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |