ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବୋତଲ

Herbal Drink

ବୋତଲ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ପାଇଁ ଆଧାର ହେଉଛି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଉପାଦାନ | ବିକଶିତ ନାମକରଣ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଧାରଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସେଲଫ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବହୁସଂଖ୍ୟାରୁ ବାଛିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା କରନ୍ତି | ସେମାନଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯୋଜନା ନିର୍ବାହର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ରଙ୍ଗୀନ s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଧଳା ଚାମଚ ବୋତଲରେ ମୁଦ୍ରିତ ଯାହା ଫୁଲ ଆକାରରେ ସମାନ | ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚିତ୍ରକୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Herbal Drink, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Azadeh Gholizadeh, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : azadeh graphic design studio.

Herbal Drink ବୋତଲ

ଏହି ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୂପା ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଫ୍ୟାଶନ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |