ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ

CATINO

ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ କ୍ୟାଟିନୋ ଜନ୍ମ | ଏହି ସଂଗ୍ରହ ସରଳ ଉପାଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ day ନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କବିତାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ, ଯାହା ଆମ କଳ୍ପନାର ବିଦ୍ୟମାନ ଆର୍କିଟାଇପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସମସାମୟିକ way ଙ୍ଗରେ ପୁନ inter ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ | ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ କାଠର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ଦୃ ity ତାର ପରିବେଶକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ, କଠିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ରହିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : CATINO, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Emanuele Pangrazi, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Disegno Ceramica.

CATINO ବାଥରୁମ ସଂଗ୍ରହ

ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଅସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଖେଳନା, ଖେଳ ଏବଂ ହବି ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲିଥିନ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତକାର |

ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର |

ଡିଜାଇନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର ଏବଂ ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜାଇନ୍, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ଉପରେ ନୂତନତମ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପ Read ନ୍ତୁ | ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର, ସ୍ଥପତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶେଷ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ | ସୃଜନଶୀଳତା, ନବସୃଜନ, କଳା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ | ମହାନ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଶିଖନ୍ତୁ |